Sunscreen

Wear sunscreen

Mary Theresa Schmich is een journaliste die werkt voor de Chicago Tribune. In de jaren ’90 van de vorige eeuw schreef zij een column voor die krant. Op 1 juni 1997 was de titel van haar column “Wear sunscreen”, gebruik zonnebrandcrème. En die column veroorzaakte een wervelstorm van e-mail, verwarring en weerbarstig haar in heel de USA en de media aldaar. Ze schreef meer columns onder diezelfde titel als vervolg en publiceerde de columns in 1998 in een boek.
De Australische filmregisseur Baz Luhrmann (1962) maakte in 1999 een single met de titel “Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)” gebaseerd op de Sunscreen-columns van Schmich. De single werd een hit in Engeland en Nederland.

Hieronder kun je het “lied” van Baz Luhrmann starten en daaronder de Engelse tekst meelezen of de Nederlandse vertaling die daar weer onder staat.

Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)

Ladies and gentlemen of the class of ’99. Wear sunscreen!

If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it.
The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists,
whereas the rest of my advice has no basis more reliable
than my own meandering experience.
I will dispense this advice now.

Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind.
You will not understand the power and beauty of your youth until they’ve faded.
But trust me, in 20 years, you’ll look back at photos of yourself
and recall in a way you can’t grasp now how much possibility lay before you
and how fabulous you really looked.
You are not as fat as you imagine.

Don’t worry about the future.
Or worry, but know that worrying is as effective
as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum.
The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind,
the kind that blindside you at 4 p.m. on some idle Tuesday.

Do one thing every day that scares you.

Sing.

Don’t be reckless with other people’s hearts.
Don’t put up with people who are reckless with yours.

Floss.

Don’t waste your time on jealousy.
Sometimes you’re ahead, sometimes you’re behind.
The race is long and, in the end, it’s only with yourself.

Remember compliments you receive. Forget the insults.
If you succeed in doing this, tell me how.

Keep your old love letters. Throw away your old bank statements.

Stretch.

Don’t feel guilty if you don’t know what you want to do with your life.
The most interesting people I know didn’t know at 22 what they wanted to do with their lives.
Some of the most interesting 40-year-olds I know still don’t.

Get plenty of calcium.
Be kind to your knees. You’ll miss them when they’re gone.

Maybe you’ll marry, maybe you won’t.
Maybe you’ll have children, maybe you won’t.
Maybe you’ll divorce at 40, maybe you’ll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don’t congratulate yourself too much, or berate yourself either.
Your choices are half chance. So are everybody else’s.

Enjoy your body. Use it every way you can.
Don’t be afraid of it or of what other people think of it.
It’s the greatest instrument you’ll ever own.

Dance, even if you have nowhere to do it but your living room.

Read the directions, even if you don’t follow them.

Do not read beauty magazines.
They will only make you feel ugly.

Get to know your parents.
You never know when they’ll be gone for good.
Be nice to your siblings.
They’re your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future.

Understand that friends come and go, but with a precious few you should hold on.
Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle,
because the older you get, the more you need the people who knew you when you were young.

Live in New York City once, but leave before it makes you hard.
Live in Northern California once, but leave before it makes you soft.

Travel.

Accept certain inalienable truths: Prices will rise. Politicians will philander.
You, too, will get old.
And when you do, you’ll fantasize that when you were young, prices were reasonable,
politicians were noble and children respected their elders.

Respect your elders.

Don’t expect anyone else to support you.
Maybe you have a trust fund. Maybe you’ll have a wealthy spouse.
But you never know when either one might run out.

Don’t mess too much with your hair or by the time you’re 40 it will look 85.

Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it.
Advice is a form of nostalgia.
Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal,
wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than it’s worth.

But trust me on the sunscreen.

Vertaling:

Iedereen is vrij
(om zonnebrandcrème te gebruiken)

Dames en heren van de klas van ’97: gebruik zonnebrandcrème!

Als ik jullie één tip zou kunnen geven voor de toekomst, zonnebrandcrème zou die tip zijn.
De voordelen op lange termijn van zonnebrandcrème zijn bewezen door wetenschappers
terwijl de rest van mijn advies geen basis heeft
die betrouwbaarder is dan mijn eigen dwalende ervaring
Ik zal dit advies nu geven.

Geniet van de kracht en de schoonheid van je jeugd; oh laat maar.
Je zult de kracht en schoonheid van je jeugd niet begrijpen totdat ze vervaagd zijn.
Maar geloof me, over 20 jaar zul je terug kijken naar foto’s van jezelf
en herinneren, op een manier die je nu nog niet kan bevatten,
hoeveel mogelijkheden voor je lagen en hoe fantastisch je er werkelijk uitzag.
Je bent niet zo dik als dat je denkt.

Maak je geen zorgen om de toekomst;
maak je überhaupt geen zorgen, maar weet dat zorgen maken zo effectief is
als een rekensom proberen op te lossen door kauwgum te kauwen
De echte problemen in je leven
zijn vaak dingen die je nooit te binnen zijn geschoten in je bezorgde gedachten;
de soort problemen die je uit het niets bespringen om 4 uur ’s middags
op de één of andere nutteloze dinsdag.

Doe iedere dag iets wat je angst aanjaagt

Zing

Ben niet roekeloos met het hart van anderen,
pik het niet als mensen roekeloos zijn met het jouwe.

Flos

Verspil je tijd niet aan jaloersheid;
soms lig je voor, soms lig je achter
de race is lang, en uiteindelijk is hij alleen met jezelf.

Onthoud de complimentjes die je kreeg, vergeet de beledigingen;
als je hierin slaagt, vertel me dan hoe.

Bewaar je oude liefdesbrieven, gooi je oude bankafschriften weg.

Rek je spieren

Voel je niet schuldig als je niet weet wat je wil doen met je leven.
De meest interessante mensen die ik ken wisten niet met hun 22e wat ze met hun leven wilden doen,
sommige van de meest interessante 40-jarigen die ik ken, weten dat nog steeds niet.

Krijg genoeg calcium

Ben goed voor je knieën,
je zal ze missen als ze weg zijn.

Misschien zal je trouwen, misschien ook niet,
misschien krijg je kinderen, misschien ook niet,
misschien scheid je op je 40ste,
misschien dans je de vogeltjesdans op je 75e trouwdag.
Wat je ook doet, feliciteer jezelf niet te veel en geef jezelf ook niet te veel op je kop.
Je keuzes hebben 50% kans, de keuzes van anderen ook.
Geniet van je lichaam, gebruik het op iedere manier die je kunt,
ben er niet bang voor, of bang voor wat andere mensen ervan denken,
het is het geweldigste instrument dat je ooit zal bezitten…

Dans,
zelfs als je het nergens anders kunt doen dan in je eigen woonkamer.

Lees de handleiding, zelfs als je die niet opvolgt.

Lees GEEN tijdschriften over schoonheid,
ze zullen er alleen voor zorgen dat je je lelijk voelt.

Leer je ouders kennen,
je weet nooit wanneer ze voorgoed verdwenen zijn.

Ben aardig voor je broers en zussen;
ze zijn je beste link met je verleden
en de mensen die het meest waarschijnlijk bij je blijven in de toekomst

Begrijp dat vrienden komen en gaan,
maar dat er een paar kostbaren zijn die je niet moet laten gaan.
Werk hard om de kloven in geografie en levenswijze te overbruggen,
want hoe ouder je wordt, hoe meer je de mensen nodig hebt die je kenden toen je jong was.

Leef een keer in New York City, maar vertrek voordat het je hard maakt;
leef een keer in Noord-Californië, maar vertrek voordat het je zacht maakt.

Reis

Accepteer bepaalde onvervreemdbare waarheden:
prijzen zullen stijgen, politici zullen veranderen.
Ook jij zult oud worden en wanneer dat gebeurt zul je fantaseren
dat toen jij jong was de prijzen redelijk waren, politici nobel en kinderen respecteerden hun ouders.

Respecteer je ouders

Verwacht van niemand anders om je te ondersteunen.
Misschien heb je een spaarrekening, misschien heb je een rijke eega,
maar je weet nooit wanneer een van deze wegvalt.

Rommel niet teveel met je haar,
anders zal het, tegen de tijd dat je 40 bent, eruit zien als 85.

Ben voorzichtig met wiens advies je aanneemt,
maar wees geduldig met degene die het je geven.
Advies is een vorm van nostalgie,
het uitdelen is een een manier van het verleden uit de prullenbak halen,
het stof eraf vegen, de lelijke stukken oververven
en het recyclen voor meer dan het waard is.

Maar vertrouw me wat betreft de zonnebrandcrème.